INVESTIGACIÓN: ESPECIES INVASORAS EN GALICIA

Jacobo Soilán Saco

INTRODUCIÓN

O obxectivo de este traballo é saber cales son as especies invasoras cercanas á nosa zoa xeográfica incluíndo algunha especies que aínda que non chegaron a Galicia están moi preto ou chegando; esto o facemos xa que unha especie invasora non chega a un ecosistema e quédase no mesmo se non que vai expandendose e moi probablemente as especies que hoxe en dia son invasoras en Portugal e España sexán especies invasoras en breves en Galicia sempre que atopen as condicións ambientais adecuadas.DATOS


taboa.jpg
Especies estudiadas. Táboa 1


taboa2.jpg
Táboa 2. Datos obtidos na investigación documental


ANÁLISE E REPRESENTACIÓN GRÁFICA DOS DATOS


jacobo1.jpg
Estudio da procedencia


jacobo2.gif
jacobo3.jpg
Taxa de reprodución

CONCLUSIÓNS


Se observamos as táboas e gráficas presentadas podemos concluír as siguientes conclusións:

1º) PROCEDENCIA:
A maioría dos animais proceden de Norteamérica en barcos aínda que existe unha constante de animais de tódolos continentes esto débese a que o comercio entre Norteamérica e Europa é moito maior ca entre por exemplo Europa e África e tamén a que as comunicacións entre Europa e Ámerica son mellores que por exemplo entre Europa e Sudamérica. As plantas pola contra son máis abundantes as africanas e esto débese a que as plantas son máis fáciles de introducir e transportar xa que con só unha semente pode nacer unha colonia completa, de por exemplo fungos, e cun só animal podes dar lugar a dous individuos como moito ademáis é relativamente fácil trasladar un cargamento de frutas ou tubérculos, por exemplo a pataca dende América, moito máis que trasladar a un cargamento de vacas ou cabalos e aínda falando de animais pequenos é moi difícil trasladaros dende outro continente polo estrés que iso supón para o animal. [NA: recórdase que o trasladado de calquera animal sen consetimento e a introdución de calquera especie non autóctona é un delito penado] Tamén atribuímos o elevado número de plantas africanas aquí á motivos ornamentísticos xa que como son exóticas e nos parecen bonitas pois as mercamos sen ter en conta o que pode suponer iso para un ecosistema.2º)Sobre os motivos rechaman a atención moitas cousas:

-A ornamentación é o motivo máis importante de introdución de especie seguida da económica isto quere dicir que a maioría das persoas ven as diferentes especies de plantas e animais como algo coleccionábel como os cromos ou as chapas algo que podemos poñer aquí ou alí por que nos gusta como se fora un cadro ó noso capricho a segunda maioría da poboación ven a ver a biodiversidade como algo do cal pódese sacar cartos e xa e cantos máis cartos mellor a repoboación podíamos incluíla en económica xa que como podemos comprobar nos montes galegos a maioría das repoboaciones son por cartos.-Outro motivo moi extendido (o 3º máis extendido) é o casual neste punto non nos pararemos moito xa que ninguén é responsable de isto soamente indicar que unha causa moi importante é o comercio e a mobilidade humana.

-Por último as causas menos frecuentes son, por orden, mediciña, “diversión” e investigación parece moi triste non aprobeitar tódolos recursos naturais o noso alcance para encontrar curas contra enfermidades e remedios naturais contra plagas, Ex/ o mosquito vector da malaria pode ser controlado pola especie Gambusia affinis que ten predilección polas súas larvas, a pesares de que a Gambusia é unha especie invasora que causa danos ó ecosistema é mellor cos métodos actuais de desecar todos os charco para matar ás larvas dos mosquitos e usar produtos químicos en tódolos pantanos e fontes de auga. Sobre o feito de introducir especies para “diversión” non falaremos neste traballo. No campo da investigación deberíase investigar máis sobre os feitos xa narrados neste párrafo pero dende logo respetando a ética animal e tratando os animais como se foran seres humanos para un experimento.
3º) Observamos certos patróns comúns a todas as especies invasoras:
-Resistencia a factores ambientais ( temperatura, pH…) pero non unha resistencia específica e grande a un factor se non media a todos os factores co cal aguantan en condicións medias moi ben pero un factor excesivo acabaria con esa especie (Ex/ o carballo perde frente o eucalipto a temperaturas medias pero en canto hai unha xeada forte o eucalipto morre e o carballo resiste pola contra unha seca media sobreviviría o eucalipto e non o carballo é dicir o carballo ten unha resistencia contra o factor ambiental xeada moi alta pero contra o factor seca moi baixo o eucalipto ten unha resistencia media a todos isto convértese nun gravísimo incombinte no caso dunha, por exemplo, hipótetica glaciación na cal Galicia perdería un 31% da superficie arbolada total por estar ocupada por eucalipto o cal implica que por exemplo o O2 da atmosfera galega veríase gravisimamente afectado)

-Taxas de reprodución moi altas é dicir son capaces de asentarse nun terreo moi rápido e no momento en que ocorra enha castástrofe extínguense pero se as condicións volven ser adecuadas son capaces de repoboar moi rápido.